آکادمی عصر اوراکل 
عادت های آموزشی شما را تغییر میدهیم.

#یادگیری_موثر

دوره های آموزشی
java SE

مشـاهـده
Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c

انبار داده

مشـاهـده
Java Enterprise Edition

مشـاهـده
دوره فشرده و کاربردی Zero to Fullstack

دوره فشرده و کاربردی Zero to Fullstack

مشـاهـده
Oracle Database 18c: RAC

Oracle Database 18c: RAC and Grid Infrastructure

مشـاهـده

داستان موفقیت
نقل قول های دانش آموختگان ما و موفقیت آنها
ارتباط با ما
آخرین رویداد
1397/12/29
افتتاح آکادمی عصر اوراکل

آکادمی عصر اوراکل