فهرست دوره های

انبارداده و هوش تجاری

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی

ثبت نام دوره قیمت دوره (تومان) مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری عنوان دوره آموزشی
ثبت نام 1,800,000 مهندس حمید قاسمی 50 ساعت Oracle Business Intelligence 12c: Create Analyses, Dashboards & Repositories Pack
ثبت نام 1,800,000 مهندس حمید قاسمی 50ساعت Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c

در حال بارگذاری 2 رکورد بعدی