فهرست دوره های

انبارداده و هوش تجاری

در حال بارگذاری 3 رکورد بعدی

ثبت نام دوره قیمت دوره (تومان) مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری عنوان دوره آموزشی
ثبت نام 1,800,000 مهندس حمید قاسمی 56 ساعت 98/06/03 17 - 21 یک شنبه- سه شنبه Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c
ثبت نام 1,800,000 مهندس قاسمی 56 ساعت 98/06/02 17-21 شنبه و دوشنبه Oracle Business Intelligence 12c: Dashboad & Repository
ثبت نام 1,300,000 مهندس حمید قاسمی 32 ساعت 98/06/02 17-21 یکشنبه-سه شنبه Oracle Database 18c: RAC

در حال بارگذاری 3 رکورد بعدی