کــد دوره:GG01
مدرس دوره: مهندس حمید قاسمی
مـدت دوره: 24 ساعت
شهریـه دوره:1,200,000 تومان
امتیاز ثبت نام:10 امتیاز
اشتراک گذاری:

شهریه مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری ظرفیت لینک ثبت نام
1,200,000 تومان مهندس حمید قاسمی 24 ساعت 98/7/11 14-18 پنج شنبه ها 10 ثبت نام
What you will learn:
This Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle training focuses on Oracle-to-Oracle database replication. Expert Oracle University instructors will deep dive into the Oracle GoldenGate architecture, walking you through various product features.

Learn To:
 • Install Oracle GoldenGate on Linux and Windows platforms.
 • Issue GGSCI commands.
 • Configure, start, stop and monitor Change Capture and Delivery processes.
 • Manage Extract trails and files using Data Pump and logdump.
 • Create parameter files to transform data.
 • Manage multiple Oracle GoldenGate instances.

 • Benefits To You
 • Integrate your organization's disparate data across heterogeneous databases for improved decision-making. Become more efficient at configuring and implementing Oracle GoldenGate.
Audience:
 • Configuration Consultant
 • Data Warehouse Administrator
 • Data Warehouse Analyst
 • Data Warehouse Developer
 • Database Administrators
 • Database Designers
 • System Integrator
 • Technical Consultant
Related Training
Required Prerequisites:
 • Familiarity with Oracle Database and basic SQL using SQL*Plus
 • Familiarity with editing Linux text files using gedit or vi
Suggested Prerequisites:
 • Familiarity with basic encryption techniques
Course Objectives:
 • Design replication solutions using Oracle GoldenGate products and environments
 • Install Oracle GoldenGate and prepare the source and target database (assumes Oracle-to-Oracle replication)
 • Issue GGSCI commands (batch Obey scripts and command-line interactive)
 • Configure, start, stop, and monitor Change Capture (Extract), Change Delivery (Replicat), and Initial Load
Manage Extract trails and files using Data Pump and utilities such as logdump
 • Control network transmission using compression and encryption
 • Transform data
Course Topics:
Technology Overview
 • Creating Oracle GoldenGate Topologies
 • Reviewing Oracle GoldenGate Use Cases
 • Assembling Building Blocks
 • Listing Supported OS
 • Listing Supported Databases
 • Listing the Oracle GoldengGate Product Line
 • Describing GUI Management Options
 • Listing Non-Database Sources and Targets
Oracle GoldenGate Architecture
 • Describing Oracle GoldenGate Process Groups
 • Explaining Change Capture and Delivery (with and without a Data Pump)
 • Explaining Initial Data Load
 • Contrasting Batch and Online Operation
 • Explaining Oracle GoldenGate Checkpointing
 • Describing Commit Sequence Numbers (CSN)
 • Describing Oracle GoldenGate Files and Directories
Installing Oracle GoldenGate
 • Listing System Requirements
 • Performing Installation
 • Configuring Environment Variables
 • Using GGSCI
 • Running Oracle GoldenGate from the OS shell.
Configuration Overview and Preparing the Environment
 • Reviewing Configuration Overview
 • Configuring Manager Process
 • Creating Source Definitions
 • Preparing the Source Database
 • Assigning Oracle Database Roles/Privileges Required
 • Using DBMS_GOLDENGATE_AUTH Package
Configuring Change Capture (Extract)
 • Reviewing Extract Overview
 • Accessing Logs on Oracle ASM
 • Accessing Logs Remotely
 • Configuring Extract Tasks
 • Adding Extract Group
 • Editing Extract Parameters
 • Extracting Use of Archived Transaction Logs
 • Adding Trails
 • Configuring Change Delivery (Replicat)
 • Reviewing Replicat Overview
 • Configuring Replicat Tasks
 • Configuring a Sample Environment
 • Configuring New Integrated Replicat
Configuring Extract Trails and Files (Data Pump)
 • Reviewing Extract Trails and Files Overview
 • Describing Trail Formats
 • Using Logdump for Viewing Trails
 • Reversing the Trail Sequence
 • Configuring and Using Data Pumps
 • Performing Initial Load
 • Oracle Net Services Overview
 • Oracle Net Listener Overview
 • Establishing Oracle Network Connections
 • Connecting to a Server
 • Tools for Configuring and Managing the Oracle Network
 • Using the Listener Control Utility
 • Using Oracle Net Configuration Assistant
 • Using Oracle Net Manager
 • Performing Initial Load
 • Oracle GoldenGate Methods
 • Listing Database-specific Methods
 • Describing Resource Limitations
 • Listing Advantages of Oracle GoldenGate Methods
 • Configuring File Load Methods
 • Configuring Direct Load Methods
 • Handling Collisions with Initial Load
 • Editing Configuration Parameters
 • Editing Parameter Files
 • Contrasting GLOBALS versus Process Parameters
Configuring GLOBALS Parameters
 • Configuring Manager Parameters
 • Configuring Extract Parameters
 • Configuring Replicat Parameters
Filtering and Data Selection
 • Filtering and Data Selection
 • Mapping Columns Between Different Schemas
 • Using Built-in "@" (at) Functions
 • Using SQLEXEC to Interact Directly with a Database
Configuring New Coordinated Replicat
Additional Transformation Concepts
 • Configuring and Using Macros
 • Configuring and Using User Tokens
 • Configuring and Using User Exits
 • Configuring and Using Oracle Sequences
Configuration Options
 • Configuring and Using BATCHSQL
 • Configuring and Using Compression
 • Configuring and Using Encryption
 • Configuring and Using Event Actions
 • Configuring New Wallet Security
 • Bidirectional Replication
 • Reviewing Bidirectional Considerations
 • Detecting Loops
 • Avoiding Conflicts
 • Configuring and Using Conflict Detection and Resolution
 • Describing Identity Types Issues
DDL Replication
 • Reviewing Data Description Language Replication Overview
 • Configuring and Using Options for DDL Replication
 • Configuring and Using String Substitution in DDL