کــد دوره:JEE01
مدرس دوره: مهندس حامد سهامی
مـدت دوره: 60 ساعت
شهریـه دوره:1,800,000 تومان
امتیاز ثبت نام:10 امتیاز
اشتراک گذاری:

شهریه مدرس دوره مـدت دوره تاریخ شروع کلاس ساعت برگزاری روزهای برگزاری ظرفیت لینک ثبت نام
1,800,000 تومان مهندس حامد سهامی 60 ساعت 98/8/2 9-13 پنج شنبه ها 10 ثبت نام
Main Topics:
Introduction to Java EE
Managing Persistence by Using JPA Entities
Implementing Business Logic by Using EJBs
Using Java Message Service API
Implementing SOAP Services by Using JAX-WS
Creating Java Web Applications by Using Servlets
Creating Java Web Applications by Using JSPs
Implementing REST Services using JAX-RS API
Creating Java Applications with WebSockets
Develop Web Applications Using JavaServer Faces
Securing Java EE Applications