راه اندازی و پیکربندی دیتاگارد (Physical Standby)


تاریخ انتشار: 1398/فروردین/29
نویسنده:مهندس رستنده
گروه دانش : Oracle Datebase
تعداد بازدید: 2 مرتبه
اشتراک گذاری:
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Data guard</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> عنوان راهکاری است از اوراکل برای پیاده سازی </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Standby Database</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">. که معمولا برای پایداری سیستم و جلوگیری از خرابی های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.</span>
</p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در این مقاله نحوه پیاده سازی دیتاگارد از نوع </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Physical Standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> برروی دیتابیس 11</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">g</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> و با روش </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Duplicate</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> توضیح داده شده است.</span>
</p>
<hr id="system-readmore" />
<p><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فرض کنید:</span></strong>
</p>
<ul>
    <li><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برروی دو سرور (فیزیکی یا مجازی) با سیستم عامل اوراکل لینوکس 5.6 و دیتابیس 11.2.0.2</span></li>
    <li><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برروی سرور </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">primary</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> دیتابیس بصورت کامل نصب شده و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">instance</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> بالاست.</span></li>
    <li><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برروی سرور </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> تنها اوراکل بصورت </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Software only</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> نصب شده است.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="images/yootheme/articles/dgbkr009.gif" alt="dgbkr009" /></span>
</p>
<p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">تنظیمات سرور </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;" dir="LTR">Primary</span></strong>
</p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ابتدا باید بررسی کنید که دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">primary</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> در حالت </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Archivelog</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> هست یا خیر؟</span>
</p><pre>SELECT log_mode FROM v$database;
LOG_MODE
------------
NOARCHIVELOG
SQL&gt;
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اگر در حالت </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Noarchivelog</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> بود به شکل زیر به حالت </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">archivelog</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> سوییچ نمایید:</span>
</p><pre>SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP MOUNT;
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
ALTER DATABASE OPEN;</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور زیر </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Force Logging </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;را فعال نمایید: (اینکار دیتابیس را مجبور می کند که برای کلیه تغییرات </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">redo log</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> تهیه کند.)</span>
</p><pre>ALTER DATABASE FORCE LOGGING;</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">پارامترهای </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">سیستمی (</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;" dir="LTR">(</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;" dir="LTR">Initialization Parameters</span></strong>
</p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پارمترهای </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">db_name </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Db_unique_name</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> را مشاهده کنید. در این مورد خاص نام آنها را </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">DB11G</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> در دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">primary </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;در نظر گرفتم.</span>
</p><pre>SQL&gt; show parameter db_name
NAME&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TYPE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VALUE
---------------------------------- ----------- ------------------------------
db_name &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;string&nbsp;&nbsp;&nbsp; DB11G
SQL&gt; show parameter db_unique_name
NAME&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TYPE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VALUE
---------------------------------- ----------- ------------------------------
db_unique_name&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; string&nbsp;&nbsp;&nbsp; DB11G
SQL&gt;
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پارامتر </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">db_name</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> در هردو دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">primary</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> باید "یکسان" باشد. ولی </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">db_unique_name</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> باید از یکدیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال مقدار پارامتر </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">db_unique_name </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;در دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> برابر با </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">DB11G_STBY</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> می باشد.</span>
</p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور زیر مقادیر این پارامتر در هر دو دیتابیس در تنظیم پارامتر </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">DG_CONFIG</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> مورد استفاده قرار می گیرد.</span>
</p><pre>ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_CONFIG='DG_CONFIG=(DB11G,DB11G_STBY)';
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">حالا نوبت به مقداردهی پارامتر </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">LOG_ARCHIVE_DEST_2</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> یعنی محلی قرار است </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">REDO LOG</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> به آنجا ارسال شود، میرسد. دقت کنید مقداری که در جلوی </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">SERVICE</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> نوشته شده است نامی که شما در فایل </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">"$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora" </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;قرار داده اید </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">.</span>
</p><pre>ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_2='SERVICE=<strong>db11g_stby_TNS</strong> NOAFFIRM ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=DB11G_STBY';
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE;
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پارامترهای دیگر را به شکل زیر مقداردهی کنید:</span>
</p><pre>ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_FORMAT='%t_%s_%r.arc' SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES=30;
ALTER SYSTEM SET REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE=EXCLUSIVE SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO;
</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">راه اندازی سرویس دیتاگارد</span></strong>
</p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در هر دو دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">primary</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> با استفاده از ابزار </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">NETCA</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> و یا بصورت دستی محتوای فایل </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">tnsnames.ora</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> را بشکل زیر تغییر دهید:</span>
</p><pre>DB11G_TNS =
&nbsp; (DESCRIPTION =
&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ADDRESS_LIST =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.100.10)(PORT = 1521))
&nbsp;&nbsp;&nbsp; )
&nbsp;&nbsp;&nbsp; (CONNECT_DATA =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (SERVICE_NAME = DB11G)
&nbsp;&nbsp;&nbsp; )
&nbsp; )
DB11G_STBY_TNS =
&nbsp; (DESCRIPTION =
&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ADDRESS_LIST =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.100.11)(PORT = 1521))
&nbsp;&nbsp;&nbsp; )
&nbsp;&nbsp;&nbsp; (CONNECT_DATA =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (SERVICE_NAME = DB11G_STBY)
&nbsp;&nbsp;&nbsp; )
&nbsp; )
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">یک کپی </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">pfile</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> از روی </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">spfile</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Primary</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> تهیه نمایید:</span>
</p><pre>CREATE PFILE='/tmp/initDB11G_stby.ora' FROM SPFILE;
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">باید برخی از این پارامترها (که مربوط به سرور </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">standby </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;میشود</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">)</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> را اصلاح کنید:</span>
</p><pre>*.db_unique_name='DB11G_STBY' 
*.fal_server='DB11G_TNS' 
*.log_archive_dest_2='SERVICE=db11g ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=DB11G' </pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">باید تغییری هم در فایل </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Listener.ora</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> سمت دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">standby </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;داده و نام </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">instance</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> را صریحا (</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Static Registeration</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">)</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;به آن معرفی کنید</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">:</span>
</p><pre><strong>SID_LIST_LISTENER =</strong><strong>&nbsp; (SID_LIST =</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (SID_DESC =</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (GLOBAL_DBNAME = DB11G)</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1)</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (SID_NAME = DB11G_STBY)</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; )</strong><strong>&nbsp; )</strong>
LISTENER =
&nbsp; (DESCRIPTION_LIST =
&nbsp;&nbsp;&nbsp; (DESCRIPTION =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.100.11)(PORT = 1521))
&nbsp;&nbsp;&nbsp; )
&nbsp;&nbsp;&nbsp; (DESCRIPTION =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
&nbsp;&nbsp;&nbsp; )
&nbsp; )
ADR_BASE_LISTENER = /u01/app/oracle
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و سرویس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">listener</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> را یکبار </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">restart</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> کنید:</span>
</p><pre>$ lsnrctl stop
$ lsnrctl start
</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">ایجاد </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;" dir="LTR">Standby redo logfile</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> در سمت </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;" dir="LTR">primary</span></strong>
</p>
<p style="direction: rtl;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فرمان </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Duplicate</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> بصورت خودکار </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Stadnby Redo logfile</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> ها را در سمت </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> ایجاد می کند اما در سمت </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">primary</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> باید این فایلها بصورت دستی و به تعداد "<span style="text-decoration: underline;">حداقل یکی بیشتر از</span>" تعداد </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">online log </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ها و "<span style="text-decoration: underline;">دقیقا با همان سایز</span>" ایجاد کنیم (اینکار باعث می شود که در زمان </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">switchover </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;به دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">primary </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با مشکلی مواجه نشویم).</span>
</p><pre>ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE ('/u01/app/oracle/oradata/DB11G/standby_redo01.log') SIZE 50M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE ('/u01/app/oracle/oradata/DB11G/standby_redo02.log') SIZE 50M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE ('/u01/app/oracle/oradata/DB11G/standby_redo03.log') SIZE 50M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE ('/u01/app/oracle/oradata/DB11G/standby_redo04.log') SIZE 50M;</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">ساخت دیتابیس </span></strong><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif;" dir="LTR">Standby</span></strong><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"> با استفاده از فرمان </span></strong><strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial, sans-serif;" dir="LTR">DUPLICATE</span></strong>
</p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با استفاده از </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">pfile</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ی که بالاتر ایجاد کردیم یک </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">auxiliary instance</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> برروی دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> لود می کنیم:</span>
</p><pre>$ export ORACLE_SID=DB11G<span dir="RTL">_</span>STBY
$ sqlplus / as sysdba
SQL&gt; STARTUP NOMOUNT PFILE='/tmp/initDB11G_stby.ora';
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Rman</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> متصل شده و کانالهای </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Target</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> و </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Auxiliary</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> را در آن ایجاد می کنیم (حتما با پسورد به کانال ها متصل شوید):</span>
</p><pre>$ rman TARGET sys/password@DB11G_TNS AUXILIARY sys/password@DB11G_STBY_TNS&gt;
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">حالا دستور </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">DUPLICATE</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> را به صورت زیر اجرا می کنیم:</span>
</p><pre>DUPLICATE TARGET DATABASE
&nbsp; FOR STANDBY
&nbsp; FROM ACTIVE DATABASE
&nbsp; DORECOVER
&nbsp; SPFILE
&nbsp;&nbsp;&nbsp; SET db_unique_name='DB11G_STBY' COMMENT 'Is standby'
&nbsp;&nbsp;&nbsp; SET LOG_ARCHIVE_DEST_2='SERVICE=db11g ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=DB11G'
&nbsp;&nbsp;&nbsp; SET FAL_SERVER='DB11G' COMMENT 'Is primary'
&nbsp; NOFILENAMECHECK;
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در زیر برخی از پارامترهای استفاده شده در فرمان </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">DUPLICATE</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> را بررسی می کنیم</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">:</span>
</p>
<ul>
    <li><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">For standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">: این پارامتر به&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">duplicate&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;می گوید که دستور را برای دیتابیس&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;باید اجرا کنی و در نتیجه نیازی به تغییر&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">DBID</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;در حالت&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">force</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;نیست.</span></li>
    <li><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">FROM ACTIVE DATABSE</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">: با این پارامتر داده مستقیما از روی دیتافایلها خوانده شده و دیگر نیازی به تهیه&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">backup</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;قبل از اجرای دستور نمی باشد.</span></li>
    <li><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">DORECOVER</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;: بعد از&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">restore</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;کردن اطلاعات در دیتابیس&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;، بلافاصله عملیات</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Recovery</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;انجام شده و داده ها به لحظه جاری در دیتابیس&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">primary</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;میرسند.</span></li>
    <li><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">SPFILE</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">: پارامترهایی سیستمی که در ذیل این دستور قرار می گیرند در زمان ساخت&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">spfile</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;در دیتابیس&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">standby&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;رونویسی شده و جایگزین مقادیر قبلی می شوند.</span></li>
    <li><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">NOFILENAMECHECK</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">: محل و نام فایلها در مقصد بررسی نمی شود.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پس از اتمام دستور </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">DUPLICATE</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> باید سرویس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Apply Process</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> اجرا شده تا از این به بعد دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">STANDBY</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> خود را با دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Primary</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> هماهنگ (</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">SYNC</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">)</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نماید.</span>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اجرای سرویس </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Apply Process</span></strong>
</p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با اجرای دستور زیر در دیتابیس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> سرویس مذکور اجرا خواهد شد.</span>
</p><pre>ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در صورت نیاز به لغو این سرویس از دستور زیر استفاده کنید:</span>
</p><pre>ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">همچنین شما می توانید با تغییر دستور به صورت زیر از امکان پرس و جوی در لحظه (</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">real-time apply</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">) برروی دیتاگارد استفاده نمایید.</span>
</p><pre>ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE <strong>USING CURRENT LOGFILE</strong>DISCONNECT FROM SESSION;
</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">تست انتقال </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;" dir="LTR">REDO LOG</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;"> ها</span></strong>
</p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای این کار روشهای گوناگونی وجود دارد که باید در مقاله ای جداگانه به آن بپردازیم اما فعلا به روش زیر بسنده خواهیم کرد:</span>
</p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برروی سرور </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">primary</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> وضعیت آخرین </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">Archivelog</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> را بررسی کرده و سپس </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">log switch</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> کنید:</span>
</p><pre>ALTER SESSION SET nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
SELECT sequence#, first_time, next_time
FROM&nbsp;&nbsp; v$archived_log
ORDER BY sequence#;
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
</pre>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">سپس همین عمل را در سرور </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">standby</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> انجام داده و از </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="LTR">sync</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> بودن دیتاگارد با دیتابیس اصلی اطمینان حاصل نمایید.</span>
</p><pre>ALTER SESSION SET nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
SELECT sequence#, first_time, next_time, applied
FROM&nbsp;&nbsp; v$archived_log
ORDER BY sequence#;
</pre>
<p><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA" dir="RTL">&nbsp;</span></strong>
</p>