نحوه اعمال Patch PSU در دیتابیس Oracle 12c


تاریخ انتشار: 1398/اردیبهشت/22
نویسنده:
گروه دانش : Oracle Datebase
تعداد بازدید: 45 مرتبه
اشتراک گذاری:

نحوه اعمال Patch PSU در دیتابیس Oracle 12c

فایل های patch را دانلود کنید و آنها را به دایرکتوری مورد نظر بر روی سرور منتقل کنید.

به روز رسانی OPatch:

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch version

$ cd /u01/source/patch/OPatch

$ cp p6880880_122010_Linux-x86-64.zip $ORACLE_HOME

$ cd $ORACLE_HOME

$ mv OPatch/ OPatch_old/

$ unzip p6880880_122010_Linux-x86-64.zip

$ rm -rf p6880880_122010_Linux-x86-64.zip

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch version

 

متوقف کردن سرویس دیتابیس و سرویس های وابسته:

$ lsnrctl stop

$ sqlplus / as sysdba

SQL> shutdown immediate;

 

$ cd /u01/source/patch/PSU

$ unzip p28163133_122010_Linux-x86-64.zip

$ cd 28163133

$ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -ph ./

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply

به سوالاتی که پرسیده می شود پاسخ مثبت دهید و منتظر باشید تا patch مورد نظر اعمال شود و در نهایت باید چیزی شبیه به خروجی زیر دریافت کنید:

Patch 28163133 successfully applied.

Log file location: /u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2018-12-02_15-41-48PM_1.log

 

OPatch succeeded. 

برای اطمینان از اعمال patch:

$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory

 

$ sqlplus / as sysdba

SQL> startup upgrade

برای اعمال pacth در دیتابیس:

$ cd $ORACLE_HOME/OPatch

$ ./datapatch -verbose

SQL> @?/rdbms/admin/utlrp.sql

SQL> shutdown immediate

SQL> startup

$ lsnrctl start

SQL> alter system register;

SQL> select * from dba_registry_sqlpatch

order by action_time desc;

 

چنانچه محیط شما multitenant است، سعی کنید PDB ها را باز کنید:

SQL> show pdbs

   CON_ID   CON_NAME                    OPEN MODE RESTRICTED

----------      ------------------------------   ---------- ----------

        2 PDB$SEED                         READ ONLY NO

        3 HRPDB                              READ WRITE YES

        4 HRPDB2                            READ WRITE YES

 

و با استفاده از دستور زیر patch را اعمال می کنیم:

$ ./datapatch -verbose -pdbs PDB\$SEED,CDB\$ROOT,HRPDB,HRPDB2 

SQL> shutdown immediate

SQL> startup

SQL> show pdbs

   CON_ID   CON_NAME                    OPEN MODE RESTRICTED

----------      ------------------------------   ---------- ----------

        2 PDB$SEED                         READ ONLY NO

        3 HRPDB                              READ WRITE NO

        4 HRPDB2                            READ WRITE NO