نصب پایتون 3 بر روی Oracle Linux


تاریخ انتشار: 1398/اردیبهشت/22
نویسنده:
گروه دانش : Oracle Datebase
تعداد بازدید: 8 مرتبه
اشتراک گذاری:

نصب پایتون 3 بر روی Oracle Linux

  1. به سایت ius.io بروید و rpm های زیر را دانلود کنید:

epel-release-latest-7.noarch.rpm

ius-release-1.0-15.ius.el7.noarch.rpm

 
  1. تنظیمات yum را بر روی سرور خود انجام دهید.

  2. فایل های rpm دریافت شده را نصب کنید:

rpm -ivh epel-release-latest-7.noarch.rpm

rpm -ivh ius-release-1.0-15.ius.el7.noarch.rpm

  1. در فایل /etc/yum.conf مقدار keepcache را به 1 تغییر دهید تا پکیج هایی که دانلود خواهند شد را نگهداری کند.

  2. با دستور زیر به دنبال پکیج نصب پایتون می گردیم: (توجه داشته باشید که باید به اینترنت متصل باشیم)

$ yum search python

  1. با دستور زیر عمل نصب را انجام می دهیم:

$ yum install python36u

$ yum install python36u-pip

 
  1. پکیج های دانلود شده در مسیر زیر قرار دارند و باید کلیه فایل های دانلود شده به سرور دیگر متنقل شود تا بدون نیاز به دانلود مجدد عمل نصب انجام شود:

/var/cache/yum/x86_64/7Server

  1. با استفاده از دستور زیر فایل های rpm این مسیر را پیدا کنید و در یک دایرکتوری ذخیره کنید:

find -name '*.rpm'

  1. در سرور مقصد، فایل های rpm پیدا شده در مرحله قبل را نصب کنید:

rpm -ivh *