Duplex Backup


تاریخ انتشار: 1398/اردیبهشت/22
نویسنده:
گروه دانش : Oracle Datebase
تعداد بازدید: 3 مرتبه
اشتراک گذاری:

Duplex Backup

منظور از duplex backup، تهیه نسخه پشتیبان در 2 جای مختلف است (2 نسخه یکسان)

پس برای نگهداری datafile ها و archivelog ها از تنظیمات زیر استفاده می کنیم:

RMAN> configure datafile backup copies for device type disk to 2;

RMAN> configure archivelog backup copies for device type disk to 2;

 

نکته:

  • توجه کنید که مسیر داخل FRA نمی توانید بدهید.

  • با انجام duplex سرعت پشتیبان گیری کاهش پیدا می کند.

  • انجام duplex برای backup های از نوع image copy فقط بر روی Tape امکان پذیر است. (روی دیسک نمی توان image copy backup ها را duplex کرد)

روش اول :

در این روش به تعداد مورد نظر channel تعریف می کنیم و هر مسیر مورد نظر را برای آن مشخص می کنیم:

RMAN> run{

allocate channel ch1 device type disk format ‘/u01/oracle/first_bkp_dir/%U.bkp’;

allocate channel ch2 device type disk format ‘/u02/oracle/second_bkp_dir/%U.bkp’;

backup database plus archivelog;

}

 

روش دوم:

RMAN> backup database format ‘/u01/oracle/first_bkp_dir/%U.bkp’, ‘/u02/oracle/second_bkp_dir/%U.bkp’;

 

روش سوم:

RMAN> configure channel device type disk format '+data/first_bkp_dir/%U','+data/second_bkp_dir/%U';

RMAN> backup database;

 

روش چهارم:

RMAN> run{

set backup copies=2;

backup database plus archivelog format ‘/u01/oracle/first_bkp_dir/%U.bkp’, ‘/u02/oracle/second_bkp_dir/%U.bkp’;

}

 

چنانچه بخواهیم از datafile 1 در دو مسیر و از datafile 3 فقط در یک مسیر backup بگیریم از یکی از روش های زیر می توانیم استفاده کنیم:

روش اول:

RMAN> run{

allocate channel ch1 device type disk maxpiecesize 100m;

set backup copies=2;

backup as backupset datafile 1 format ‘+data/first_dir/%U’,’+data/second_dir/%U’;

set backup copies=1;

backup as backupset datafile 3 format ‘+data/first_dir/%U’;

}

روش دوم:

RMAN> run{

allocate channel ch1 device type disk maxpiecesize 100m;

backup as backupset copies 2 datafile 1 format ‘+data/first_dir/%U’,’+data/second_dir/%U’;

backup as backupset datafile 3 format ‘+data/first_dir/%U’;

}